Prodaja Energopetrol nekretnina

Energopetrol d.d. vrši prodaju 5 nekretnina na više lokacija: 

1. Poslovni prostor - stan. Lokacija: Sarajevo;
2. Poslovni prostor – 3, 4 i 5 sprat poslovnog objekta. Lokacija: Mostar;
3Poslovni objekt - Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem. Lokacija: Kaonik;
4Poslovni objekt - Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem. Lokacija: Donji Vakuf;
5Poslovni objekt - Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem. Lokacija: Odžak.

Način dostave ponude: Ponude je potrebno dostaviti u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici sa naznakom: „Ponuda za kupnju nekretnina – „NE OTVARATI“ n/p Melita Imamović“.

Ponude za kupoprodaju moraju sadržavati: ime i prezime, JMBG ponuđača i njegovo prebivalište (za fizička lica) odnosno naziv firme s adresom sjedišta i ID broj (za pravna lica), te aktivnu e-mail adresu; kopiju lične karte (za fizička lica), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica); dokaz o uplati kaucije, iznos ponuđene cijene za predmetnu nekretninu u KM. Pristigle ponude će biti javno otvorene 19.12.2018. (srijeda) s početkom u 10:30 sati u poslovnoj zgradi Energopetrol d.d. Sarajevo, ulica Fetaha Bećirbegovića 1a. Otvaranju ponuda koju vodi Komisija mogu prisustvovati svi ponuđači koji blagovremeno uplate kauciju. O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti pismeno obavješteni na dostavljenu e-mail adresu.

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8,00 – 16,30 sati od kontakt osobe:

Jasminko Bajramović
telefon: 033 567132
mob: 062 958998
e-mail adresa: jasminko.bajramovic@energopetrol.ina.hr
 
Ponuđači koji žele da izvrše uvid u stanje nekretnina prije dostavljanja ponude mogu to učiniti u sljedećim terminima:
  • Nekretnina broj 1. Poslovni prostor – stan, Muse Ćazima Ćatića 2, Sarajevo:                                                                                         termin obilaska utorak,    20.11.2018. u 11:00
  • Nekretnina broj 2. Poslovni prostor, Braće Fejića 25 a, Mostar:                                                                                                               termin obilaska srijeda,    21.11.2018. u 11:00
  • Nekretnina broj 3. Benzinska stanica Kaonik sa pripadajućim zemljištem, Putiš Kaonik:                                                                        termin obilaska četvrtak, 22.11.2018. u 11:00
  • Nekretnina broj 4. Benzinska stanica Donji Vakuf sa pripadajućim zemljištem, 14. Decembar Donji Vakuf:                           termin obilaska utorak,    27.11.2018. u 11:00
  • Nekretnina broj 5. Benzinska stanica Odžak sa pripadajućim zemljištem, Redže Porobića bb Odžak:                                                  termin obilaska srijeda,   28.11.2018. u 11:00
 
Obavezna je prethodna najava kontakt osobi za informacije najkasnije 24 sata prije termina obilaska.
 
Društvo zadržava pravo poziva na dodatne krugove natječaja sa ponuđačima iz prvog kruga, pravo na poništenje oglasa u bilo kojoj fazi nadmetanja i nije obavezan nadoknaditi troškove učesnicima nadmetanja, izuzev povrata kaucije. Dodatno, Društvo zadržava pravo ne izabrati nikog od ponuđača ukoliko ne budu zadovoljeni uslovi, te nije obavezan saopštiti razloge odluke.

Mjesto i rok za dostavu ponude: Ponude je potrebno dostaviti na adresu  ENERGOPETROL d.d. Sarajevo PP 540 najkasnije do 10.12.2018.godine do 16.00h.